AI சுருக்கெழுத்துக்கள்

AI

AI என்பதன் சுருக்கம் செயற்கை நுண்ணறிவு.

பொதுவாக மனித நுண்ணறிவு தேவைப்படும் பணிகளைச் செய்யும் திறன் கொண்ட ஸ்மார்ட் இயந்திரங்களை உருவாக்குவது தொடர்பான கணினி அறிவியலின் பரந்த பிரிவு. இயந்திரக் கற்றல் மற்றும் ஆழ்ந்த கற்றலில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள், தொழில்நுட்பத் துறையின் ஒவ்வொரு துறையிலும் ஒரு முன்னுதாரண மாற்றத்தை உருவாக்குகின்றன.