ARPA சுருக்கெழுத்துக்கள்

அர்பா

ARPA என்பதன் சுருக்கம் ஒரு கணக்கின் சராசரி வருவாய்.

இது MRR என்றும் அழைக்கப்படும் அனைத்து கணக்குகளிலும் உள்ள சராசரி மாத வருவாயை உள்ளடக்கிய புள்ளிவிவரமாகும்.