ASR சுருக்கெழுத்துக்கள்

ஆர்

ASR என்பதன் சுருக்கம் தானியங்கி பேச்சு அங்கீகாரம்.

இயற்கையான பேச்சைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் செயலாக்குவதற்கும் அமைப்புகளின் திறன். ASR அமைப்புகள் குரல் உதவியாளர்கள், சாட்போட்கள், இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பலவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.