CLTV சுருக்கெழுத்துக்கள்

சி.எல்.டி.வி.

CLTV என்பதன் சுருக்கம் வாடிக்கையாளர் வாழ்நாள் மதிப்பு.

நிகர லாபத்தை வாடிக்கையாளரின் முழு வாழ்க்கைச் சுழற்சி உறவோடு இணைக்கும் ஒரு கணிப்பு. CLV என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.