CMO சுருக்கெழுத்துக்கள்

ஆசியாவின்

CMO என்பது இதன் சுருக்கம் தலைமை சந்தைப்படுத்தல் அதிகாரி.

ஒரு நிறுவனத்திற்குள் ஓட்டுநர் விழிப்புணர்வு, ஈடுபாடு மற்றும் விற்பனைக்கான தேவை (MQL கள்) ஆகியவற்றிற்கு பொறுப்பான ஒரு நிர்வாக நிலை.