டிஆர்ஆர் சுருக்கெழுத்துக்கள்

DRR

DRR என்பதன் சுருக்கம் டாலர் தக்கவைப்பு வீதம்.

காலத்தின் தொடக்கத்தில் நீங்கள் பெற்ற வருவாயுடன் (புதிய வருவாயைக் கணக்கிடாமல்) நீங்கள் வைத்திருக்கும் வருவாயின் சதவீதம். இதைக் கணக்கிடுவதற்கான ஒரு வழி, உங்கள் வாடிக்கையாளர்களை வருவாய் வரம்பில் பிரித்து, ஒவ்வொரு வரம்பிற்கும் CRRஐக் கணக்கிடுவது.