DXP சுருக்கெழுத்துக்கள்

DXP

DXP என்பதன் சுருக்கம் டிஜிட்டல் அனுபவ மேடை.

சூழல்சார்ந்த டிஜிட்டல் அனுபவங்களின் கலவை, மேலாண்மை, விநியோகம் மற்றும் மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட முக்கிய தொழில்நுட்பங்களின் தொகுப்பு.

மூல: கார்ட்னர்