GDPR சுருக்கெழுத்துக்கள்

GDPR

GDPR என்பதன் சுருக்கம் பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை.

ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் ஐரோப்பிய பொருளாதாரப் பகுதியில் தரவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தனியுரிமை மீதான கட்டுப்பாடு. இது EU மற்றும் EEA பகுதிகளுக்கு வெளியே தனிப்பட்ட தரவு பரிமாற்றத்தையும் குறிக்கிறது.