IT சுருக்கெழுத்துக்கள்

IT

IT என்பது இதன் சுருக்கம் தகவல் தொழில்நுட்பம்.

ஒரு வணிகச் செயல்பாடுகளுக்குள், தகவல் தொழில்நுட்பமானது தரவு மேலாண்மை, இணையப் பாதுகாப்பு, உள் வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் அமைப்புகள், வெளிப்புறமாக ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்ட வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் அமைப்புகள், மூன்றாம் தரப்பு இயங்குதள உரிமம், அத்துடன் இறுதிப் பயனர் வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.