MX சுருக்கெழுத்துகள்

MX

MX என்பதன் சுருக்கம் அஞ்சல் பரிமாற்றி.

ஒரு அஞ்சல் பரிமாற்றி பதிவு ஒரு டொமைன் பெயரின் சார்பாக மின்னஞ்சல் செய்திகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பொறுப்பான அஞ்சல் சேவையகத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. இது டொமைன் பெயர் அமைப்பில் (DNS) ஒரு ஆதாரப் பதிவாகும். பல MX பதிவுகளை உள்ளமைக்க முடியும், பொதுவாக சுமை சமநிலை மற்றும் பணிநீக்கத்திற்கான அஞ்சல் சேவையகங்களின் வரிசையை சுட்டிக்காட்டுகிறது.