NLP சுருக்கெழுத்துக்கள்

ஆணுக்கு

NLP என்பதன் சுருக்கம் இயற்கை மொழி செயலாக்கம்.

மொழியியல், கணினி அறிவியல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆகியவற்றின் துணைப்பிரிவு, கணினிகள் மற்றும் மனித மொழிகளுக்கு இடையேயான தொடர்புகளுடன் தொடர்புடையது, குறிப்பாக அதிக அளவு இயற்கை மொழித் தரவை செயலாக்க மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்ய கணினிகளை எவ்வாறு நிரல் செய்வது.