SDR சுருக்கெழுத்துக்கள்

SDR

SDR என்பதன் சுருக்கம் விற்பனை மேம்பாட்டு பிரதிநிதி.

புதிய வணிக உறவுகள் மற்றும் வாய்ப்புகளை வளர்ப்பதற்கு பொறுப்பான விற்பனை பங்கு.