SERP சுருக்கெழுத்துக்கள்

ஸெர்ப்

SERP என்பதன் சுருக்கம் தேடுபொறி முடிவு பக்கம்.

தேடுபொறியில் ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கிய சொல் அல்லது சொல்லைத் தேடும்போது நீங்கள் வரும் பக்கம். அந்த முக்கிய சொல் அல்லது காலத்திற்கான அனைத்து தரவரிசைப் பக்கங்களையும் SERP பட்டியலிடுகிறது.