URI Acronyms

யுஆர்ஐ

URI என்பதன் சுருக்கம் உலகளாவிய வள அடையாளங்காட்டி.

பதிவுசெய்யப்பட்ட பெயர் இடைவெளிகள் மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட நெறிமுறைகள் அல்லது பெயர்வெளிகளைக் குறிப்பிடும் முகவரிகளில் உள்ள உலகளாவிய பெயர்களின் உறுப்பினர். URI இன் ஒரு வடிவமான Universal Resource Locator (URL) உடன் பெரும்பாலும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.