வாடிக்கையாளர் தரவு நிர்வாகத்தில் அடையாள புதிர்

நுகர்வோர் அடையாள நெருக்கடி இந்து புராணங்களில், சிறந்த அறிஞரும், பேய் மன்னருமான ராவணனுக்கு பத்து தலைகள் உள்ளன, இது அவரது பல்வேறு சக்திகளையும் அறிவையும் குறிக்கிறது. தலைகள் மார்பிங் மற்றும் மீண்டும் வளரக்கூடிய திறனுடன் அழிக்க முடியாதவை. அவர்களுடைய போரில், ராமர், போர்வீரர், இவ்வாறு இராவணனின் தலைக்குக் கீழே சென்று, அவனுடைய தனி இதயத்தில் அம்புக்குறியைக் குறிவைத்து அவனை நன்மைக்காகக் கொல்ல வேண்டும். நவீன காலங்களில், நுகர்வோர் ராவணனைப் போன்றவர், அவருடைய அடிப்படையில் அல்ல