உங்கள் மாற்று விகிதங்களை மேம்படுத்தும் வெளியேறும் நோக்கம் கொண்ட பாப்-அப்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்

நீங்கள் ஒரு வணிகத்தை நடத்தினால், மாற்று விகிதங்களை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய மற்றும் மிகவும் பயனுள்ள வழிகளை வெளிப்படுத்துவது மிக முக்கியமான பணிகளில் ஒன்றாகும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். ஒருவேளை நீங்கள் அதை முதலில் பார்க்கவில்லை, ஆனால் வெளியேறும் நோக்கம் கொண்ட பாப்-அப்கள் நீங்கள் தேடும் சரியான தீர்வாக இருக்கலாம். அது ஏன், உங்கள் முன்கூட்டியே அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும், ஒரு நொடியில் நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள். வெளியேறு-நோக்கம் பாப்-அப்கள் என்றால் என்ன? பல வகைகள் உள்ளன